Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Doktersinspe.be, met ondernemingsnummer BE 0761.537.595 gevestigd te Capucienenlaan 4, 9300 Aalst, de eigenaar van deze website. Uw instemming met onderhavige algemene voorwaarden ontstaat bij uw eerste gebruik van de website. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, wordt u verzocht om de website te verlaten.

Doktersinspe.be is het webadres van de website die u nu bezoekt en is tevens een handelsnaam die Supremum voert. In deze algemene voorwaarden worden Supremum en doktersinspe.be vereenzelvigd en door elkaar gebruikt.

1. Definities en interpretaties

In deze overeenkomst hebben de volgende termen de volgende betekenis:
"Account": betekent het geheel van de persoonlijke informatie, betalingsinformatie en inloggegevens die door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot betaalde inhoud en/of elk communicatiesysteem op de website;
"Content"/"inhoud": betekent alle tekst, documenten, afbeeldingen, audio, video, software, gegevenscompilaties en elke andere vorm van informatie die kan worden opgeslagen op een computer die verschijnt op of deel uitmaakt van deze website;
"Faciliteiten": betekent het geheel van alle online faciliteiten, tools, diensten of informatie die doktersinspe.be nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website;
"Services"/"Diensten": betekent de diensten die u via deze website ter beschikking staan, met name het gebruik van het eigen e-learningplatform doktersinspe.be;
"Betalingsgegevens": betekent alle details die nodig zijn voor de aankoop van Services via deze website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, creditcard- / bankpasnummers, bankrekeningnummers en sorteercodes;
"Systeem": betekent elke online communicatie-infrastructuur die doktersinspe.be nu of in de toekomst beschikbaar stelt via de website. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, webgebaseerde e-mail, prikborden, livechatfaciliteiten en e-maillinks;
"Gebruiker" / "Gebruikers": betekent elke derde partij die toegang heeft tot de website en niet in dienst is van doktersinspe.be;
"Website": betekent de website die u momenteel gebruikt (doktersinspe.be) en subdomeinen van deze site tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden; en;
"We/Ons/Onze": betekent Supremum, eigenaar van doktersinspe.be, met ondernemingsnummer BE 0761.537.595

2. Leeftijdbeperkingen

De gebruikers van de diensten geleverd op doktersinspe.be zijn meerderjarig. Personen onder de 18 jaar mogen deze website en de diensten erop enkel gebruiken mits toestemming van hun ouders of voogd. Betalingsinformatie moet desgevallend worden verstrekt door of met toestemming van ouders of voogd.

3. Zakelijke klanten

Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op klanten die diensten afnemen in het kader van hun zakelijke activiteiten.

4. Intellectuele eigendom

 • 4.1 Behoudens de uitzonderingen in clausule 5 van deze algemene voorwaarden, is alle inhoud op de website opgenomen, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo's, pictogrammen, afbeeldingen, audiofragmenten, videoclips, gegevens, compilaties, paginalay-out, onderliggende code en software de eigendom van Supremum, onze gelieerde ondernemingen of andere relevante derde partijen. Door de website te gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten en andere nationale en internationale wetten.
 • 4.2 De gebruiker stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via doktersinspe.be, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming). Doktersinspe.be behoudt zich het recht om het gebruik van onze dienst te beëindigen of te beperken als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

5. Intellectuele eigendom derden

 • 5.1 De oefeningen die aangeboden worden op het e-learning platform van doktersinspe.be zijn afkomstig van het toelatingsexamen arts en tandarts en zijn eigendom van de Examencommissie voor de toelatingsexamens Arts en Tandarts - Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties & Studietoelagen - Vlaamse Overheid. De examencommissie laat hergebruik toe maar de verantwoordelijkheid voor het hergebruik en de eventuele gevolgen hiervan ligt bij de derde partij zelf.
 • 5.2 Sommige oudere vragen (vragen daterend van voor 2015) werden door deelnemers gereconstrueerd. Deze vragen en mogelijke alternatieven kunnen licht afwijken van deze gesteld op het feitelijk examen. De figuren die in deze vraag werden toegevoegd zijn eigen werk van doktersinspe.be en vallen onder de intellectuele eigendom van doktersinspe.be zoals beschreven in clausule 4 van de algemene voorwaarden.
 • 5.3 Het favicon van onze website werd ons onder licentie verstrekt en is eigendom van favicon.com.

6. Gebruiksvoorwaarden 

 • 6.1 De content die via de doktersinspe.be aan de gebruikers ter beschikking wordt gesteld is, alleen bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en mag niet worden gedeeld met personen buiten de huiselijke kring. Tijdens het lidmaatschap verlenen we de gebruiker een beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om het platform van doktersinspe.be te gebruiken en de content er op te bekijken. Onverminderd het voorgaande wordt er geen recht, eigendom of belang aan de gebruikers overgedragen. De gebruiker stemt ermee in om de dienst niet te gebruiken voor openbare vertoningen.
 • 6.2 De gebruiker stemt ermee in om content en informatie die is opgenomen in of verkregen vanaf of via doktersinspe.be, niet te archiveren, te verveelvoudigen, te distribueren, te wijzigen, weer te geven, uit te voeren, te publiceren, in licentie te verstrekken, te koop aan te bieden, te gebruiken of hiervan afgeleide werken te maken (tenzij met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming). Doktersinspe.be behoudt zich het recht om het gebruik van onze dienst te beëindigen of te beperken als de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden schendt of de dienst op een illegale of frauduleuze manier gebruikt.

7. Links naar andere websites

Deze website kan linken bevatten naar andere websites. Tenzij uitdrukkelijk vermeld, staan deze sites niet onder de controle van doktersinspe.be of die van onze gelieerde ondernemingen. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van dergelijke websites en wijzen de aansprakelijkheid af voor alle vormen van verlies of schade die voortvloeien uit het gebruik ervan. Het opnemen van een link naar een andere site op deze website impliceert geen enkele goedkeuring van de sites zelf of van degenen die er controle over hebben.

8. Links naar deze website

Degenen die een link naar deze website op andere sites willen plaatsen, kunnen dit alleen doen op de startpagina van deze website zonder onze voorafgaande toestemming. Voor deep linking (d.w.z. links naar specifieke pagina's binnen de site) is onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vereist. Neem voor meer informatie contact met ons op via e-mail op info@doktersinspe.be.

9. Gebruik van communicatiesystemen

 • 9.1 Bij gebruik van de communicatiesystemen, nu of in de toekomst aanwezig op de website,  moet dit gebeuren in overeenstemming met de volgende regels. Het niet naleven van deze regels kan resulteren in het beperken van de toegang of het beëndigen van je account.
 • 9.1.1 Gebruik geen obscene of vulgair taalgebruik;
 • 9.1.2 Het is de gebruiker niet toegestaan om inhoud te posten die onwettig of verwerpelijk is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud die beledingend, bedreigend, intimiderend, lasterlijk, seksistisch of racistisch is;
 • 9.1.3 Bijdragen van gebruikers mogen niet aanzetten tot geweld of geweld promoten;
 • 9.1.4 Het is raadzaam om inzendingen in de Nederlandse of Engelse taal in te dienen, omdat we mogelijks niet kunnen reageren op vragen in andere talen;
 • 9.1.5 Het is de gebruiker niet toegestaan zich voor te doen als andere mensen, met name werknemers en vertegenwoordigers van Doktersinspe.be of onze gelieerde ondernemingen;
 • 9.1.6 Onze systemen mogen niet gebruikt worden voor ongeoorloofde massacommunicatie zoals "spam" of "junk mail".
 • 9.2 U erkent dat doktersinspe.be zich het recht voorbehoudt om alle communicatie met ons of met behulp van ons systeem te controleren.
 • 9.3 U erkent dat doktersinspe.be kopieën mag bewaren van alle communicatie die aan ons is gedaan of ons systeem heeft gebruikt.

10. Accounts

 • 10.1 Om de Diensten op deze website aan te schaffen en bepaalde delen van het systeem te kunnen gebruiken, moeten gebruikers een account aanmaken. Dit account bevat noodzakelijkerwijze persoonlijke gegevens en betalingsinformatie wanneer de gebruiker een aankoop wilt doen. Door deze website te gebruiken, verklaart en garandeert de gebruiker dat hij/zij akkoord gaat met het verstrekken van de vereiste betalingsinformatie, of de toestemming hiervoor heeft, waar dit vereist is.
 • 10.2 Uw accountgegevens, met name uw gebruikersnaam en wachtwoord, zijn strikt persoonlijk en mogen niet worden gedeeld conform clausule 6 (gebruiksvoorwaarden) van deze overeenkomst.

11. Beëindiging en annulering van accounts

 • 11.1 Gebruikers kunnen hun account op elk gewenst moment beëindigen en stoppen met het gebruik van de diensten door rechtstreeks contact op te nemen met info@doktersinspe.be.
 • 11.2 Als u er voor kiest om uw account te beëindigen, verliest u daarmee ook toegang tot de eventuele diensten die u heeft aangeschaft. De annuleringsvoorwaarden van clausule 14 zijn van toepassing.
 • 11.3 Doktersinspe.be behoudt zich het recht om het account van gebruikers die de algemene voorwaarden schenden, vroegtijdig te beëindigen. De gebruikers in kwestie hebben daarbij geen recht op een terugbetaling of andere compensatie.

12. Tarieven, promoties en betaling

 • 12.1 De op de website doktersinspe.be vermelde prijzen zijn van toepassing op dat moment. Zij omvatten alle taksen, behoudens andersluidend bericht, en zijn betaalbaar in euro. Doktersinspe.be behoudt zich het recht de prijzen zonder voorafgaand bericht aan te passen. De prijzen van bestellingen die reeds werden gedaan en betaald, zijn in elk geval niet onderhevig aan deze wijzigingen die slechts voor de toekomst gelden.
 • 12.2 Regelmatig biedt doktesrinspe.be promotieaanbiedingen of lidmaatschappen aan. Voorwaarden voor de aanbieding bepaalt doktersinspe.be naar eigen oordeel. De voorwaarden en andere beperkingen en condities worden kenbaar gemaakt wanneer u zich registreert voor de aanbieding of in andere communicaties die aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld.
 • 12.3 De betalingen verlopen digitaal via onze elektronische betaalpartner (Stripe). Een factuur wordt in elektronische vorm verstuurd naar het e-mailadres opgegeven door de gebruiker tijdens de registratie.

13. Bestelling en levering van diensten

 • 13.1 Geen enkel onderdeel van deze website vormt een contractueel aanbod dat kan worden geaccepteerd. Uw bestelling vormt een contractueel aanbod dat wij naar eigen goeddunken kunnen accepteren. Onze aanvaarding wordt aangegeven doordat wij u een bevestigingsmail voor de bestelling sturen. Pas nadat we u een bevestigingsmail voor de bestelling hebben gestuurd, komt er een bindend contract tussen doktersinspe.be en u tot stand.
 • 13.2 Orderbevestigingen onder subclausule 13.1 worden naar u verzonden voordat de Services beginnen en bevatten de volgende informatie
 • 13.2.1 Bevestiging van de bestelde Services inclusief volledige details van de belangrijkste kenmerken van die Services;
 • 13.2.2 Volledig gespecificeerde prijzen voor de bestelde Services inclusief, waar van toepassing, belastingen, bezorging en andere extra kosten;
 • 13.3 Betaling voor de Services vindt plaats via de door u gekozen betalingsmethode, onmiddellijk voor het totaalbedrag overeenkomstig met het serviceplan dat u hebt gekocht.
 • 13.4 De Gebruiker krijgt onmiddelijk na zijn/haar aankoop toegang tot de betalende Diensten van deze website. Deze Diensten blijven beschikbaar tot één week na het toelatingsexamen arts/tandarts van het desbetreffende schooljaar. Het Lidmaatschap wordt niet automatisch verlengd.

14. Annulering van bestellingen en diensten

We willen dat u volledig tevreden bent met de Producten of Diensten die u bij doktersinspe.be bestelt. Als u met ons contact wilt opnemen in verband met uw bestelling kan dat via e-mail op info@doktersinspe.be

 • 14.1 De gebruiker kan beslissen om de aangekochte diensten te annuleren. U kan het verzoek daartoe richten aan info@doktersinspe.be. Annulatie geeft de gebruiker geen recht op compensaties of terugbetalingen.

 • 14.2 De Europese wetgeving voorziet voor de consument een herroepingsrecht gedurende 14 dagen na aankoop van online prodcuten of diensten.De Gebruiker verklaart zich akkoord met de onmiddellijke levering van deze betalende diensten, tijdens deze termijn. Aangezien de Dienst de levering van digitale inhoud is, die niet op een materiële drager is geleverd en die volledig en meteen wordt geleverd en uitgevoerd na betaling, ziet de Gebruiker af van zijn wettelijk herroepingsrecht.

15. Privacy

Het gebruik van de website valt ook onder onze Privacy Policy  (www.doktersinspe.be/privacy) die door deze verwijzing in deze Algemene voorwaarden is opgenomen. Klik op de bovenstaande link om het privacybeleid te bekijken.

16. Hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken (Gegevensbescherming)

 • 16.1 Alle persoonlijke informatie die we verzamelen (inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam en e-mailadres) wordt verzameld, gebruikt en bewaard in overeenstemming met de GDPR-bepalingen en uw rechten onder die wet.
 • 16.2 We gebruiken uw persoonlijke informatie om:
 • 16.2.1 Onze diensten aan u te verlenen;
 • 16.2.2 Uw betaling voor de Diensten te verwerken; en
 • 16.2.3 U te informeren over nieuwe producten en diensten die bij ons verkrijgbaar zijn. U kunt op elk moment verzoeken dat wij u deze informatie niet meer toesturen.
 • 16.3 Doktersinspe.be respecteert uw privacy; zij zal nooit persoonlijke gegevens van de klant aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. 

17. Wedstrijden

 • 17.1 De wedstrijden op het platform doktersinspe.be worden georganiseerd door doktersinspe.be. Deelname verloopt uitsluitend via internet.
 • 17.2 Doktersinspe.be behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. Druk-, spel- of ander fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting dan ook vanwege doktersinspe.be
 • 17.3 De wedstrijden staan uitsluitend open voor gebruikers die de ALL-IN bundel aanschaften op het platform van doktersinspe.be. De bijzondere deelnamevoorwaarden worden uiteengezet in de wedstrijd zelf. Die voorwaarden gelden bovenop huidige algemene voorwaarden. Ingeval van strijdigheid tussen de bijzondere en algemene voorwaarden, primeren de bijzondere. Laattijdige antwoorden of inzendingen worden niet meer in aanmerking genomen.
 • 17.4 Als onderdeel van de wedstrijd moeten een of meerdere vragen correct beantwoord worden. Uit de correcte inzendingen wordt een winnaar geselecteerd.
 • 17.5 Tenzij uitdrukkelijk anders aangeduid bij de wedstrijd kan elke deelnemer slechts éénmaal deelnemen. Bij meerdere antwoorden, deelnames of inzendingen houdt doktersinspe.be enkel rekening met de eerst ontvangen deelname.
 • 17.6 De winnaar wordt ten laatste een week na verstrijken van de uiterste indiendatum bekend gemaakt, indien gewenst op basis van initialen, op het platform alsook op onze sociale media kanalen.
 • 17.7 Geen enkele van de prijzen is inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura. De prijs wordt alleen toegekend aan de winnaar.
 • 17.8 In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt doktersinspe.be zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan deze en/of andere wedstrijden van doktersinspe.be uit te sluiten.
 • 17.9 Iedere deelnemer verleent, door zijn loutere deelname, automatisch en onvoorwaardelijk aan doktersinspe.be de toestemming tot publicatie van zijn/haar (gebruikers)naam alsook de identificatie als winnaar van de wedstrijd en verzaakt aan alle rechten daaromtrent.
 • 17.10 Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot de onvoorwaardelijke en volledige aanvaarding van huidig wedstrijdreglement.

18. Vrijwaring en schadeloosstelling

 • 18.1 Supremum kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de gevolgen of enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van ons platform en de informatie er op.
 • 18.2 We geven geen garantie of verklaring dat de website aan uw vereisten zal voldoen, dat deze van bevredigende kwaliteit is, dat deze geschikt is voor een bepaald doel, dat deze de rechten van derden niet schendt, dat deze compatibel is met alle systemen, dat het veilig is en dat alle verstrekte informatie juist is. We garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze Service of Services.
 • 18.3 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als advies en de inhoud van deze website mag niet worden gebruikt bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van enige vorm van actie.
 • 18.4 Geen enkel onderdeel van deze website is bedoeld als contractueel aanbod dat kan worden geaccepteerd.
 • 18.5 Hoewel we alle mogelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de website veilig is en vrij van fouten, virussen en andere malware, wordt u ten zeerste aangeraden de verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen internetbeveiliging, die van uw persoonlijke gegevens en uw computers.

19. Wijzigingen van de algemene voorwaarden en faciliteiten

We behouden ons het recht om de website, de inhoud of deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. U bent gebonden aan alle wijzigingen in de Algemene voorwaarden vanaf het eerste gebruik van de Website na de wijzigingen. Als we wettelijk verplicht zijn om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden, zijn deze wijzigingen automatisch van toepassing op alle bestellingen die momenteel in behandeling zijn, naast eventuele bestellingen die u in de toekomst plaatst.

20. Beschikbaarheid van de website

 • 20.1 Doktersinspe.be gebruikt best practices uit de branche om een hoge uptime te bieden, inclusief een fouttolerante architectuur die wordt gehost in cloudservers. We geven echter geen garantie dat de website of faciliteiten vrij zullen zijn van defecten en / of gebreken en we bieden geen enkele vorm van terugbetaling voor storingen. Wij bieden geen garanties (expliciet of impliciet) voor geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
 • 20.2 Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enige storing of niet-beschikbaarheid van de website als gevolg van externe oorzaken en overmacht, waaronder, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, hostapparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

21. Beperking van aansprakelijkheid

 • 21.1 Voor zover wettelijk toegestaan, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, al dan niet te voorzien, met inbegrip van enige indirecte, gevolg-, speciale of voorbeeldschade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie daarin. U dient zich ervan bewust te zijn dat u de website en de inhoud ervan op eigen risico gebruikt.
 • 21.2 In het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet afdwingbaar wordt bevonden, wordt die term geacht te zijn verwijderd van deze algemene voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige algemene voorwaarden. Deze term is alleen van toepassing binnen rechtsgebieden waar een bepaalde term onwettig is.

22. Geen afstand van recht

Het feit dat doktersinspe.be zich op een bepaald ogenblik of in een bepaalde situatie niet beroept op één van deze voorwaarden betekent niet dat doktersinspe.be afstand doet van deze voorwaarden.

23. Vorige voorwaarden

In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

24. Rechten van derden

Niets in deze Algemene Voorwaarden verleent rechten aan derden. De overeenkomst die door deze Algemene voorwaarden wordt aangegaan, is tussen u en doktersinspe.be.

25. Communicatie

 • 25.1 Indien de Gebruiker ervoor kiest, kan doktersinspe.be periodiek informatie over producten en/of diensten verstrekken via e-mail. De Gebruiker heeft de mogelijkheid om hiervan af te zien en zich af te melden. Daarvoor kan op de link "Afmelden" geklikt worden in elke e-mail die van doktersinspe.be uitgaat.
 • 25.2 De gebruikers die overgingen tot de aanschaf van een of meerdere services aangeboden op doktersinspe.be stemmen er mee in dat, na bekendmaking van de resultaten van het toelatingsexamen, doktersinspe.be de gebruikers een digitale bevraging verstuurt op het e-mailadres opgegeven bij registratie. De bevraging is volledig vrijblijvend en zal peilen naar het al dan niet slagen en gunstig gerangschikt zijn op het toelatingsexamen, eventuele feedback etc. teneinde onze diensten te blijven verbeteren. De aangeleverde gegevens worden verwerkt conform onze privacy verklaring.

26. Toepasselijk recht en Rechtsgebied

Deze voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Dendermonde bevoegd, voor betwistingen die onder de bevoegdheid van de vrederechter vallen, is de vrederechter te Aalst bevoegd.
Gemaakt met